โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

ประวัติครูบาอาจารย์

 

  Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต์

 

 


๏ อัตโนประวัติ

“พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์” หรือ “พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต” เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2504 ตรงกับวันเสาร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรัทธาประชากร (วัดเขารวก) บ้านเขารวก ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

ครั้นเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดทองนาปรัง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้รับนามฉายาว่า “ธมฺมโชโต” ซึ่งแปลว่า “ผู้สว่างด้วยธรรม, ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม”

ต่อมาท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ


๏ สร้างสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ (ศีล 8) สัมมาปฏิบัติ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ อาทิเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ฯลฯ โดยจัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ.2542 สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2543 ท่านได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ปี 2543 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พ.ศ.2532 พระอาจารย์สมชาติ ได้ไปพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดป่าสะพานโดม บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 ท่านได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้รักษาสภาพป่า จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2544 ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะถาวร เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว อาคารรับรอง ห้องน้ำ แล้วเสร็จภายในหกเดือน เพื่อจัดตั้งเป็นวัดป่าสว่างวีระวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต)

ทั้งนี้ ได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2545

พ.ศ.2546 พระอาจารย์สมชาติ มีความประสงค์ที่จะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสำนักฯ ที่จังหวัดสระบุรี มากนัก เพื่อสะดวกในการเดินทาง จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ.2546 คุณวิชัย วนวิทย์ ผู้บริหารในเครือบริษัท ฮาตาริ กรุ๊ป ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในปฏิปทาข้อวัตรอันเคร่งครัดของพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต จึงได้จัดซื้อที่ดินถวายจำนวน 100 กว่าไร่ ณ บริเวณบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)

พ.ศ.2547 ได้เริ่มก่อสร้าง กุฏิพระสงฆ์ กุฏิกรรมฐาน ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกต้นไม้ และตบแต่งสถานที่ ภายในสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) จนกระทั่งแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้อารธานาสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549


ซ้าย : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)
ขวา : สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)

หลังจากนั้น วัดป่าสว่างวีระวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต) และสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง) ได้เริ่มจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ ทั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์สมชาติ และพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีทั้งหมด 3 แห่งดังนี้

1. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
หมู่ 1 สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ (036) 379-428, (036) 305-239

2. วัดป่าสว่างวีระวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต)
บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

3. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130


๏ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระอาจารย์สมชาติ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่ และพระผู้เสียสละเพียรอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านได้เทศน์เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุจำนวนหลายสิบสถานี เช่น สถานี พล.ม. 2 คลื่น AM 963, สถานี 01 มีนบุรี คลื่น AM 945, สถานี พล.ม. 2 (ยานเกราะ) คลื่น AM 540, สถานี กรมการพลังงานทหาร (วพท.) คลื่น AM 792 และสถานี คนกลางเมืองเสียงธรรมเพื่อชีวิต (กทม.) คลื่น FM 102.25 เป็นต้น จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อีกทั้ง ยังรับเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมตามคำขอของทางราชการ ทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ศรัทธาญาติโยมและสาธุชนทั่วไป ตลอดจน มีการเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต http://www.sangdhamsongchevit.com/ อีกด้วย


๏ พระธรรมเทศนา

• ธรรมะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ยากแก่ผู้ปฏิบัติศึกษาพระสัจธรรมจะเข้าใจ เพราะธรรมะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นจึงมีปัญญา รู้แทงตลอดว่ากายนี้ไม่ควรยึด จิตนี้ไม่ควรยึด นั่นแหละเรียกว่าผู้อบรมสติ เจริญมรรคผล จนเกิดปํญญารู้แจ้งในธาตุขันธ์ของชีวิต “อนิจจัง” ไม่ยั่งยืน สดฝืนทน พึงรู้แจ้งใน “ทุกขัง” ไม่ควรยึด เพราะที่สุดแล้วเป็น “อนัตตา” พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองโลกนี้ด้วย “ความว่างเปล่า”

• ความสุขและความทุกข์เป็นบทบาทของชีวิต ไม่ควรยึดติด...ในชีวิตนี้เลย

• รู้ละ รู้วาง รู้ว่าง...ในอารมณ์


 

แหล่งที่มา :: www.sangdhamsongchevit.com/history.html

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน