โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

 
 

Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต์

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ปี
PDF

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

การเจริญอานาปานสติ และสติปัฏฐาน ๔ (ปี 2522)
2522

002

มรรค ๘ ตอนที่ ๑ (ปี 2522)
2522

003
ศีล สมาธิ ปัญญา ตอนที่ ๑ (ปี 2525)
2525
004
มรรค ๘ ตอนที่ ๒
2526
005
ศีลบริสุทธิ์เพราะเมตตาธรรม
2528
006
อนัตตากับสุญญตา
2529
007
อายตนะ ผัสสะ นามรูป ตอนที่ ๑
2530
008
อายตนะ ผัสสะ นามรูป ตอนที่ ๒
2530
009
อายตนะ ผัสสะ นามรูป ตอนที่ ๓
2530
010
อายตนะ ผัสสะ นามรูป ตอนที่ ๔
2530
011
อายตนะ ผัสสะ นามรูป ตอนที่ ๕
2530
012
อายตนะ ผัสสะ นามรูป ตอนที่ ๖
2530
013
สมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ ตอนที่ ๑
2530
014
ขันธ์ ๕ หรือสัญญาวิปลาสหรือสัญญา ๑๐ ประการ
2530
015
สัจจธรรม ตอนที่ ๑
2530
016
ศีล สมาธิ ปัญญา ตอนที่ ๒
2530
017
สัจจธรรม ตอนที่ ๒
2532
018
สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๑
2532
019
สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๒
2532
020
จิต เจตสิก (ตัวเหี้ย)
2532
021
ปรมัตถธรรม ๔ รูป จิต เจตสิก นิพพาน ตอนที่ ๑
2533
022
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นธรรมชาติ ตอนที่ ๑
2534
023
การเจริญกรรมฐาน
2535
024
สัจจธรรม สามัญลักษณะ
2535
025
ควบคุมความรู้สึก ตอนที่ ๑
2536
026
กรุณาปราถนาให้พ้นจากกองทุกข์ ตอนที่ ๑
2536
027
กรุณาปราถนาให้พ้นจากกองทุกข์ ตอนที่ ๒
2536
028
สิกขา ๓ (สภาวธรรม)
2536
029
วิถีกรรมของสัตว์โลก
2536
030
วิถีกรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบและประณีต
2536
031
ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ นามรูป
2536
032
วันวิสาขบูชา
2537
033
วันอาสาฬหบูชา
2537
034
การทำสมาธิเป็นบาทเข้าสู่วิปัสสนาญาณ
2537
035
อิริยาบถปัพพะของ อานาปานสติ
2537
036
ภูมิพระอริยเจ้าขั้นต้น
2537
037
ควบคุมความรู้สึก ตอนที่ ๒
2537
038
ลักษณะของมนุษย์
2537
039
อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
2537
040
ปัจจุบันธรรม
2537
041
จิตวิญญาณ ตอนที่ ๑
2537
042
สมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ ตอนที่ ๒
2537
043
จิตวิญญาณ ตอนที่ ๒
2537
044
เปลือก กระพี้ แก่น
2537
045
ปีเก่า ปีใหม่ โดยสมมติ
2537
046
ปีใหม่ โดยสมมติ
2538
047
หลงไม่รู้จริง
2538
048
จิต เจตสิก ขันธ์ ๕
2538
049
ไตรลักษณ์ สามัญลักษณะ
2538
050
วิญญาณ ๖ สติปัฏฐาน ๔
2538
051
กรรมฐานเดิม
2538

052
อนิจจัง อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน
2538

053
ให้...เสียสละ ตอนที่ ๑
2538
054
ให้...เสียสละ ตอนที่ ๒
2538
055
สติสัมปชัญญปัพพะของ อานาปานสติ
2538
056
พิจารณาอสุภกรรมฐาน
2538
057
สมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ ตอนที่ ๓
2538
058
ภูมิวิปัสสนา (นามรูป)
2538
059
ให้...เสียสละ ตอนที่ ๓
2538
060
ตัดสินโลก ตัดสินธรรม
2539
061
สภาวธรรม (นามรูป)
2539
062
ให้...เสียสละ ตอนที่ ๔
2539
063
แยกแยะอัตตาตัวตน
2539
064
การพิจารณากาย สติปัฏฐาน ๔
2539
065
เพลงอริยะ
2539
066
อนิจจัง อนัตตา สุญญตา ตอนที่ ๑
2539
067
ตายวันตายคืน
2539
068
ศึกษาในการเกิดการตาย
2539
069
ธรรมนิเทศ
2539
070
ความเห็นผิดกับความเห็นถูก
2539
071
สามัญลักษณะ อนิจจัง อนัตตา สุญญตา
2540

072
ทาน ศีล ภาวนา ตอนที่ ๑
2540

073
เครื่องอาศัยของบรรพชิต
2540
074
วิปัสสนา นามรูป ตอนที่ ๑
2540
075
วิปัสสนา นามรูป ตอนที่ ๒
2540
076
วิปัสสนา นามรูป ตอนที่ ๓
2540
077
สภาวธรรม อายตนะ ๖
2541
078
ทิฏฐิ ๓ มิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ
2541
079
ของเก่ามาสมมติว่าเป็นของใหม่
2541
080
หน้าที่อายตนะ ๖
2542
081
ปรมัตถธรรม ๔ รูป จิต เจตสิก นิพพาน ตอนที่ ๒
2542
082
กฎแห่งกรรม
2542
083
แม่บทกฎแห่งกรรม ตอนที่ ๑
2542
084
แม่บทกฎแห่งกรรม ตอนที่ ๒
2542
085
แม่บทกฎแห่งกรรม ตอนที่ ๓
2542
086
แม่บทกฎแห่งกรรม ตอนที่ ๔
2542
087
อนิจจัง ปัจจุบัน
2542
088
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ตอนที่ ๑
2543
089
เทวทูตทั้ง ๔ ตอนที่ ๑
2543
090
วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
2543
091
อวิชชาบังสัจจธรรม
2543
092
ปฏิบัติตามมรรค ๘
2543
093
วันคืนล่วงไปไหลไป
2543
094
พิจารณากายคตาสติ
2544
095
การสำรวมกาย วาจา ใจ
2544
096
สมาธิรักษาโรคจิต
2544
097
หลักพระพุทธศาสนา
2544
098
แก่นพระพุทธศาสนา
2544
099
วันคืนล่วงไปไหลไป เธอทำอะไรอยู่ ตอนที่ ๑
2544
100
วันคืนล่วงไปไหลไป เธอทำอะไรอยู่ ตอนที ๒
2544
101
เทวทูตทั้ง๔ ตอนที่ ๒
2545
102
โอวาทวันวิสาขบูชา (สาเหตุการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา)
2545
103
สติปัฏฐาน ๔ ตอนที่ ๓
2545
104
ทาน ศีล ภาวนา ตอนที่ ๒
2545
105
อสุภกรรมฐาน ตอนที่ ๑
2545
106
อสุภกรรมฐาน ตอนที่ ๒
2545
107
อสุภกรรมฐาน ตอนที่ ๓
2545
108
อสุภกรรมฐาน ตอนที่ ๔
2545
109
อสุภกรรมฐาน ตอนที่ ๕
2545
110
สมมติว่าปีใหม่ ๒๕๔๖
2545
111
มนุษย์สกปรกที่สุด ตอนที่ ๑
2546
112
ภูมิวิปัสสนา
2546
113
มนุษย์สกปรกที่สุด ตอนที่ ๒
2546
114
อสุภกรรมฐาน ตอนที่ ๖
2546
115
อนิจจัง อนัตตา สุญญตา ตอนที่ ๒
2546
116
เตือนสติอย่าประมาท
2547
117
สตรีบรรลุธรรมเหมือนบุรุษ ตอนที่ ๑
2547
118
สตรีบรรลุธรรมเหมือนบุรุษ ตอนที่ ๒
2547
119
ธรรมที่มีอุปการะมาก และวิหารธรรม
2547
120
ทาน ศีล ภาวนา ตอนที่ ๓
2547
121
สภาวธรรม อายตนะ ๖ ตอนที่ ๒
2547
122
ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ รูปนาม ภูมิวิปัสสนา
2547
123
ปรมัตถธรรม ๔ รูป จิต เจตสิก นิพพาน ตอนที่ ๓
2547
124
หลัก ๓ ประการ เรื่องสรุปของธรรมะ
2547
125
ทางโลกกับทางธรรม
2547
126
กลางวันกลางคืนเกิดดับ วันเดือนปีเป็นสิ่งสมมติ อายุก็แค่กลางวันกลางคืน
2547
127
สัมมาสติ
2547
128
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์
2547
129
อธิบายมรรค ๘
2547
130
ความพร้อมเพรียงยังให้เกิดความสำเร็จ
2547
131
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นธรรมชาติ ตอนที่ ๒
2547
132
ดวงตาเห็นธรรม
2547
133
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ตอนที่ ๒
2547
134
จงเอากายเป็นคูหายังให้จิตอยู่ จงเอาสติตามดูจิตที่ไปไกลแสนไกล จะพ้นบ่วงแห่งมาร
2547
135
โลกแห่งสมมติ เป็นวัฏจักร
2547
136
วิถีธรรม วิถีโลก
2548
137
วันมาฆบูชา โอวาท ๓ หัวใจพระพุทธศาสนา
2548
138
ทางโลกเป็นวัฏจักร ทางธรรมพ้นจากวัฏจักร
2548
 

 

ข้อมูลไฟล์เสียงจาก
www.wat-thamyaiprik.com

 
   

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน