โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : ท่าน ก.เขาสวนหลวง

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ท่าน ก.เขาสวนหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง จ.ราชบุรี

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

การปฏิบัติธรรมที่ใช้ได้สำหรับทุกคน

002

คุณค่าของการสวดมนต์

003

รู้เท่าทันกิเลส

004

วันมาฆบูชา

005

ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

006

การเพ่งสองลักษณะ (ฌาน)

007

ชักชวนทวนกระแส

008

จิตว่างไม่วุ่น ให้จิตรู้จิต

009

ตีวงแคบเข้ามาดูกายจิต

010

หยุดจิตคิดปรุงแต่ง

011

มีขันติเพ่งดูเพ่งรู้อยู่ภายใน

012

มีสติปัญญากวาดกิเลสทิ้ง

013

ให้รีบทำความเพียรตามรอยพระอรหันต์

014

ฝึกสติตั้งใจมั่น

015

การปฏิบัติเป็นการอ่านตัวเองโดยตรง

016

ความหลงยึดถือคือความฉิบหายใหญ่หลวง

017

อ่านภาษาใจ

018

วันคล้ายวันเกิดท่าน ก (อายุ ๗๓ ปี)

019

พิจารณาตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ

020

กล่าวถึงการพิมพ์หนังสือ

021

เป็นธรรมทายาท  อย่าเป็นอามิสทายาท

022

ให้จิตมีวิหารธรรม

023

การปฏิบัติธรรมช่วยดับทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน

024

ว่างจากตัวตน

025

การสร้างจิตให้มีกำลัง ด้วยการละตัณหาทุกอิริยาบถ

026

การเรียนรู้เวทนา พิจารณาปล่อยวางเวทนา

027

ปัจจัยนอกปัจจัยในแนวทางอริยะ

028

มีสติกำจัดนิวรณ์

029

อย่าหลงเสน่ห์มาร

030

ประโยชน์ในการบันทึกการปฏิบัติ

031

จงรักษาจิตให้สงบ

032

การเสียสละในวงกว้าง

033

ปิดประตูดูข้างใน

034

ควบคุมจิตให้สงบ

035

มองด้านในให้พ้นจากตัวกูงูพิษ

036

มีสติคุ้มครองจิต

037

ฟังข้อปฏิบัติผู้อื่นให้ได้ประโยชน์

038

หยุดดูรู้จิต ศึกษาให้รู้ของจริง

       

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

049-01 อ่านตัวเองให้รู้จริงเห็นแจ้ง

002

049-02 หยุดจากกิเลส หมั่นตรวจสอบการปฏิบัติ

003

049-03 มีสติสำรวมระวัง ว่างจากตัวตน

004

049-04 เป็นมนุษย์ทั้งกาย วาจา ใจ

005

049-05 หยุดดูจิตให้สงบ

006

050-01 การกำหนดรู้เวทนา

007

050-02 เห็นเวทนาไม่ใช่ตัวตน

008

050-03 ขันธ์ห้าไม่ใช่เรา

009

050-04 อินทรียสังวรในกาม

010

051-01 ปัจจัยสี่ภายในจิต

011

051-02 พระธรรมวินัยแทนพระศาสดา

012

051-03 อย่าประมาทจงรีบปฏิบัติ

013

051-04 มีสติกำจัดนิวรณ์

014

052-01 หมั่นเพียรเผากิเลส

015

052-02 มีสติคุ้มครองจิต

016

052-03 อย่าปฏิบัติด้วยความอยาก

017

052-04 ไม่ยึดมั่นถือมั่น

018

053-01 ศึกษาจากบทสวดมนต์

019

053-02 อย่ามีตัวตน

020

053-03 เรื่องปฏิบัติต้องทำตลอดชีวิต

021

053-04 หลงธาตุขันธ์เป็นทุกข์

022

054-01 รักษาศีลภาวนาเพื่อละกิเลส

023

054-02 มิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ

024

054-03 สยบไม่ใช่สงบ

025

054-04 ประโยชน์ในการบันทึกการปฏิบัติ

026

055-01 ไม่ทะนงตัวในข้อปฏิบัติ

027

055-02 หมั่นเพียรเพ่งเผากิเลสของตัวเอง

028

055-03 เข้าถึงธรรมะให้มีศีลบริสุทธิ์

029

055-04 การฝึกจิตที่ดิ้นรน

030

055-05 ไม่ยึดมั่นถือมั่น

031

056-01 การปฏิบัติให้เห็นจิตตนเอง

032

056-02 มีสติปัญญาคุ้มครองจิต

033

056-03 เหยื่อของมาร

034

056-04 ปล่อยวาง

035

057-01 เห็นทุกข์ในกายในจิต

036

057-02 ทำจิตให้ว่างจากตัวตน

037

057-03 ความหลง ความยึดมั่นถือมั่น

038

057-04 ดูเข้าข้างในให้เป็นอิสระ

039

057-05 เสียสละละกิเลส ตัณหา อุปาทาน

040

058-01 อย่ายึดมั่นเป็นตัวเราของเรา

041

058-02 ทำทุกอย่างด้วยสติปัญญา

042

058-03 ตรวจสอบรอบรู้จิตและนิวรณ์

043

059-01 เพ่งให้เห็นตัวตน เพียรเผากิเลส

044

059-02 ทำลายทิฏฐิมานะ ละตัวตน

045

059-03 พิจารณาเห็นอนิจจัง ปล่อยวางธาตุขันธ์

046

059-04 หมั่นอบรมข้อปฏิบัติ

047

059-05 มีสติทุกเมื่อ ไม่ยึดมั่นถือมั่น

048

060-01 อ่านตัวเองให้ออก

049

060-02 พิจารณาดูรู้ข้างใน

050

060-03 ความไม่เที่ยง

051

060-04 รู้เท่าทันดับกิเลสได้

052

060-05 ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน

053

061.1-01 ปล่อยวางว่างจากตัวตน

054

061.1-02 นิพพานคือดับไม่เหลือ

055

061.1-03 พ้นทุกข์เพราะไม่ยึดมั่น

056

061.1-04 ทุกข์ของขันธ์ไม่ใช่ทุกข์ของเรา

057

062-01 เห็นจิตภายในจิต

058

062-02 แนะนำข้อควรปฏิบัติ

059

062-03 มีสติรู้เท่าทันดับกิเลส

060

062-04 รู้แล้วละได้

061

063-01 พิจารณาดูในจิต

062

063-02 มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

063

063-03 สละปล่อยวาง หยุดดูให้รู้

064

063-04 ใช้สติปัญญา อย่าทุศีล

065

063-05 ควบคุมจิตให้สงบ

066

064-01 มีศีลเป็นอริยทรัพย์

067

064-02 ปฏิบัติด้วยความปล่อยวาง

068

064-03 พิจารณากายในกาย

069

064-04 สติควบคุมจิต

070

065-01 หมั่นทำลายทิฏฐิมานะด้วยสติ

071

065-02 พิจารณาตัวตนและดับทุกข์ได้

072

065-03 มีสติคุ้มครองจิต

073

065-04 ปล่อยวาง มองโลกเป็นของว่าง

074

066-01 ปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลส

075

066-02 ความยึดถือตัวตนของกิเลส

076

066-03 เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์

077

066-04 ฝึกละกิเลส

078

067-01 การปฏิบัติ

079

067-02 คุณสมบัติผู้ปฏิบัติ

080

067-03 ทุกข์ทำให้มีปัญญา

081

067-04 ดูทุกข์ ดูจิต

082

068-01 การบันทึกข้อปฏิบัติ

083

068-02 ตามรอยพระอริยะ

084

068-03 มีความเพียรในแนวมัชฌิมา

085

068-04 ปล่อยวางละตัณหา

086

069-01 การสำรวมในศีล

087

069-02 เอาชนะทุกข์ เอาชนะกิเลส

088

069-03 หมั่นเพียรเพ่งเผากิเลส

089

070-01 พิจารณาละนิวรณ์

090

070-02 มีสติตื่นรู้ตัวอยู่เสมอ

091

070-03 แนะนำวิธีปฏิบัติ

092

070-04 เห็นโลกเป็นของว่าง ปล่อยวาง

093

071-01 ให้รู้ทุกข์และเหตุเกิดของทุกข์

094

071-02 รู้จักตัณหา อ่านใจตนเอง

095

071-03 ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตนเอง

096

071-04 รู้ทุกข์โทษของกิเลสอย่างแท้จริง

097

074-01 หมั่นพิจารณาปลงสังขาร เห็นอนิจจัง

098

074-02 รู้แจ้งรู้จริง ไม่หลงไปในกิเลสตัณหา

099

074-03 มีสติหยุดดูรู้กายใจ

100

074-04 ว่างจากตัวตน ว่างจากกิเลส

101

074-05 การปฏิบัติเพียรเพ่งเผากิเลส

102

074-06 กำหนดรู้จิตภายในจิต

       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน